Previous Secretary Generals

Mr. Girish Srivastava

Bhaskar Ghose

Bhuvan Lall

N. P. Nawani

Shailesh Shah