Previous Secretary Generals

Bhaskar Ghose

Bhuvan Lall

N. P. Nawani

Shailesh Shah