Polimer Media Pvt. Ltd.

Mr. P. V. Kalyanasundaram
Managing Director
No.30, Balaji Nagar, Near Elhrich Lab,
1st Street, Royapettah,
Chennai, Tamil Nadu 600 014
India
Phone: 
044–43457700